Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về giấy bạc Việt Nam

Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về giấy bạc Việt Nam  (1946) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 8 tháng 11 năm 1946 và hết hiệu lực ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Xét rằng nước Việt Nam phải có một nền tài chính riêng, nghĩa là phải có tiền tệ riêng,

Xét rằng hiện nay giấy bạc Việt Nam đã lưu hành ở Trung bộ và đương bắt đầu lưu hành ở Bắc bộ được dân chúng rất hoan nghênh và tín nhiệm,

QUYẾT NGHỊ:

Quốc hội can thiệp với Chính phủ cho phát hành giấy bạc Việt Nam trong toàn nội địa Việt Nam.

Sau cùng Quốc hội, toàn thể nhân dân Việt Nam cương quyết ủng hộ Chính phủ, giữ vững chủ quyền Việt Nam bằng cách tiêu dùng giấy bạc Việt Nam.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".