Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về báo cáo của Chính phủ 1961

Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về báo cáo của Chính phủ 1961  (1961) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 20 tháng 4 năm 1961.

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ ;

Sau khi nghe Tiểu ban nghiên cứu báo cáo của Chính phủ thuyết trình và các đại biểu tham luận,

QUYẾT NGHỊ:

1- Quốc hội nhất trí xác nhận kế hoạch 3 năm (1958 - 1960) phát triển và cải tạo kinh tế, phát triển văn hoá đã hoàn thành thắng lợi, đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta bước vào một thời ký mới.

Quốc hội tán thành những phương hướng cố gắng chủ yếu cuả Nhà nước trong thời kỳ sắp tới do Chính phủ đề ra là ra sức phát huy tác dụng của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tăng cường giúp đỡ về mọi mặt đối với hợp tác xã, cải tiến hơn nữa sự lãnh đạo kinh tế quốc doanh, phát triển sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, thực hiện từng bước công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội , đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa về mặt văn hoá và tư tưởng.

Năm 1961, năm đầu của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, có ý nghĩa và vị trí rất quan trọng. Quốc hội kêu gọi nhân dân nêu cao ý thức làm chủ tinh thần cần kiệm xây dựng nước nhà, cố gắng vượt bực để đáp ứng những yêu cầu mới và những nhiệm vụ mới của sự nghiệp cách mạng, ra sức khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, để phát triển kinh tế và cải thiện đời sống.

2- Trong những năm qua, mậc dầu chính sách khủng bố vô cùng dã man của đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm, phong trào yêu nước của đồng bào ta ở miền Nam phát triển mạnh mẽ và sâu rộng.

Quốc hội tán thành lập trưòng của Chính phủ kiên trì đấu tranh nhằm hoà bình thống nhất Tổ quốc theo đúng Hiệp nghị Giơ-ne-vơ.

Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nghiêm khắc lên án những hành động vi phạm liên tiếp và ngày càng nghiêm trọng của chính quyền miền Nam và của Chính phủ Mỹ đối với Hiệp nghị Giơ-ne-vơ.

Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà cho rằng Bản Cương lĩnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở tốt để chính quyền hai miền cùng nhau bàn bạc thương lượng, giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến sự nghiệp thống nhất đất nước, trước mắt là lập lại quan hệ bình thường giữa hai miền.

Quốc hội chân thành cảm ơn sự giúp đỡ vô cùng quý báu của Liên Xô, Trung Quốc và các nước anh em khác, cảm ơn sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới đối với cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà của nhân dân ta.

Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tin tưởng vững chắc rằng cuối cùng nhân dân ta sẽ giành được thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp hoà bình thống nhất Tổ quốc.

3- Quốc hội nhất trí tán thành chính sách và toàn bộ hoạt động ngoại giao của Chính phủ trong thời gian qua.

Quốc hội hài lòng nhận thấy rằng mối quan hệ và sự hợp tác anh em giữa nước ta với Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác trên cơ sở của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản ngày càng củng cố và phát triển, góp phần vào việc tăng cường tinh thần đoàn kết nhất trí cuả phe xã hội chủ nghĩa.

Quốc hội hoan nghênh việc nước ta đặt quan hệ ngoại giao và các quan hệ hữu nghị với nhiều nước trong khu vực á Phi và châu Mỹ La-tinh, tăng cường quan hệ hữu nghị với các nước Đông Nam á.

Quốc hội nhất trí tán thành đường lối của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nhằm phát triển những mối quan hệ hữu nghị với Vương quốc Lào, ủng hộ nhân dân Lào anh em trong cuộc đấu tranh chống sự can thiệp của đế quốc Mỹ và Chính phủ các nước tay sai, thực hiện một nước Lào thực sự hoà bình, trung lập, thống nhất.

Quốc hội vô cùng căm phẫn và nghiêm khắc lên án sự xâm lược trắng trợn của đế quốc Mỹ đối với nước Cộng hoà Quy-b. Quốc hội nhiệt liệt ủng hộ cuộc chiến đấu chống xâm lược của nhân dân Quy-ba anh dũng và tin chắc rằng cuộc đấu tranh chính nghĩa ấy nhất định sẽ thắng lợi.

Trước sau như một, nhân dân Việt Nam ta luôn luôn sát cánh với nhân dân toàn thế giới, kiên quyết tiến hành cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, tích cực góp phần vào sự nghiệp đấu tranh cho hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân các nước.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".