Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phê chuẩn các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (28 tháng 12 năm 1974)

Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phê chuẩn các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (28 tháng 12 năm 1974)  (1974) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 28 tháng 12 năm 1974.

Căn cứ vào nghị quyết ngày 10 tháng 4 năm 1965 của Quốc hội khoá III, kỳ họp thứ 2, giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới.

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn các nghị quyết sau đây của Uỷ ban thường vụ Quốc hội:

1. Nghị quyết ngày 21 tháng 8 năm 1974 phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1973.

2. Nghị quyết ngày 26 tháng 9 năm 1974 sửa đổi điều lệ thuế hàng hoá.

3. Nghị quyết ngày 26 tháng 9 năm 1974 sửa đổi điều lệ thuế công thương nghiệp.

4. Nghị quyết ngày 26 tháng 9 năm 1974 sửa đổi thuế sát sinh.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".