Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn Pháp lệnh ngày 23-6-1980 sửa đổi và bổ sung một số điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh

Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn Pháp lệnh ngày 23-6-1980 sửa đổi và bổ sung một số điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh  (1980) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 26 tháng 12 năm 1980.

Sau khi nghe báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh ngày 23 tháng 6 năm 1980 và bổ sung một số điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh;

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 6 năm 1980 sửa đổi và bổ sung một số điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh với điểm bổ sung theo Nghị quyết số 1181 NQ/TVQHK6 ngày 1 tháng 12 năm 1980 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".