Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội của Quốc hội khóa VI

Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội của Quốc hội khóa VI  (1979) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 29 tháng 12 năm 1979.

Căn cứ vào Điều 45 và Điều 53 của Hiến pháp năm 1959;

Xét rằng Quốc hội khoá VI cần có thời gian để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Hiến pháp mới;

Xét đề nghị của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ :

1- Kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khoá VI

2- Giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá VII vào thời gian thích hợp, sau khi có Hiến pháp mới.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".