Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  (1980) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 18 tháng 12 năm 1980.

Theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch kỳ họp Quốc hội và các đoàn đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

1- Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 18 tháng 12 năm 1980 có hiệu lực từ ngày được công bố.

2- Việc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá VII sẽ tiến hành vào ngày chủ nhật 26 tháng 4 năm 1981.

3- Quốc hội khoá VI tiếp tục nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá VII họp kỳ đầu tiên.

Các cơ quan cao cấp của Nhà nước và các vị lãnh đạo Nhà nước tiếp tục nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá VII bầu ra các cơ quan cao cấp của Nhà nước và các vị lãnh đạo Nhà nước theo Hiến pháp mới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4- Giao cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội từ nay đến kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá VII ấn định các biện pháp cần thiết để bảo đảm thi hành Hiến pháp mới.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".