Nghị quyết của Ban Thường trực Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc thêm đại biểu cho các đơn vị bầu cử

Nghị quyết của Ban Thường trực Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc thêm đại biểu cho các đơn vị bầu cử  (1960) 
Ban Thường trực Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 22 tháng 3 năm 1960.

Căn cứ Nghị quyết của Ban Thường trực Quốc hội trong phiên họp ngày 2 tháng 3 năm 1960 về việc quy định số đại biểu Quốc hội được bầu, số đơn vị bầu cử và số đại biểu dân tộc thiểu số được bầu ở các địa phương;

Căn cứ kết quả điều tra dân số mới đây;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Sửa đổi

Các địa phương có tên dưới đây được bầu thêm ở mỗi nơi một đại biểu:

1- Thái Nguyên,

2- Vĩnh Phúc,

3- Kiến An,

4- Hòa Bình,

5- Hà Đông,

6- Sơn Tây,

7- Hà Nam,

8- Thanh Hóa,

9- Quảng Bình.

Điều 2 Sửa đổi

Uỷ ban hành chính các địa phương kể trên cùng với các Ban bầu cử hữu quan bàn kế hoạch thi hành.

 

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".