Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca

Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca  (1909) 
của Nguyễn Liên Phong

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.