Nét mực tình của Dương Bá Trạc
86 — Viếng bạn Phan-chu-Trinh

Viếng bạn Phan-chu-Trinh

Trải bao năm bôn tẩu hô hào, nào đầu thư, nào diễn thuyết, nào bảo ban dân dại, nào công kích quan tham, vì nước vì nòi, gan sắt dễ đâu vùi chín suối
Nhớ những lúc truy tùy khuya sớm, khi ngoài bắc, khi trong nam, khi tống biệt hà-kiều, khi đàm tâm hoang-đảo càng thương càng tiếc, người vàng xin quyết chuộc trăm thân