Mừng đốc học Hà Nam

Mừng đốc học Hà Nam
của Nguyễn Khuyến

Đốc học Hà Nam ở đây là ông bạn của Nguyễn Khuyến ở Xuân Mai, Vụ Bản, đã làm án sát Bắc Ninh, cáo quan về nghỉ, sau lại nghe lời dụ dỗ ra làm đốc học Hà Nam.

Ông làm đốc học bấy lâu nay,
Gần đó mà tôi vẫn chửa hay.
Tóc bạc răng long chừng đã cụ,
Khăn thâm áo thụng cũng ra thầy.
Học trò kẻ chợ trầu dăm miếng,
Khảo khóa ngày xưa quyển một chầy[1].
Bổng lộc như ông không mấy nhỉ?
Ăn tiêu nhờ được chiếc lương Tây.

   
Chú thích

  1. Một chầy: Tức một tiền. Ngày xưa, mỗi thí sinh khi vào nộp quyển khảo thi, phải nộp kèm theo một tiền (60 đồng kẽm)