Làm thuốc như ông cũng có tài,
Thực là chăm chỉ lại lanh trai.
Phen này mồ mả nhà ta phát,
Thi cử, hai con đỗ cả hai[1]

   
Chú thích

  1. Trong đó có ông cử Ba (Tức cử Nhu)