Mục lục:Cong bao Chinh phu 775 776 nam 2018.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 775 + 776/Ngày 14-7-2018 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2018
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
25-06-2018 Lệnh số 03/2018/L-CTN về việc công bố Luật. 3
12-06-2018 Luật số 25/2018/QH14 luật Tố cáo. 4
25-06-2018 Lệnh số 06/2018/L-CTN về việc công bố Luật. 41
12-06-2018 Luật số 24/2018/QH14 luật An ninh mạng. 42
BỘ TÀI CHÍNH
24-05-2018 Thông tư số 52/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính. 74
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
02-07-2018 Quyết định số 800/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020. 92