Mục lục:Cong bao Chinh phu 569 570 nam 2022.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 569 + 570/Ngày 14-7-2022 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2022
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
28-06-2022 Lệnh số 03/2022/L-CTN về việc công bố Luật. 3
14-06-2022 Luật số 04/2022/QH15 luật Cảnh sát cơ động. 4
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
30-06-2022 Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. 19
BỘ XÂY DỰNG
30-06-2022 Thông tư số 01/2022/TT-BXD hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. 39
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐẶC XÁ
04-07-2022 Hướng dẫn số 73/HD-HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022. 67
VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
30-06-2022 Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam. 85