Lời nguyện cùng Chúa

Lời Nguyện Cùng Chúa

  • Một là con xin cùng Chúa tha thứ tội trước đã qua.
  • Hai là con xin cùng Chúa chữa con tội xa chưa tới.
  • Ba là con xin cùng Chúa gở hết mọi sự rối trong linh hồn con.
  • Bốn là con xin củng Chúa cho con giữ đạo Chúa đến chết chẳng xa.
  • Năm là con xin cùng Chúa khi con liệt là cho được khỏe mạnh.
  • Sáu là con xin cùng Chúa khi con gần chết cho con gặp cha gặp thầy giải tội cùng sức dầu thánh giá con.
  • Bảy là con xin cùng Chúa chi bằng con chết vì nghiệp, vì mà chẳng được gặp thầy gặp bạn, xin Chúa gởi thên thần xuống an ủi cùng giữ linh hồn con, và đem con về quê thật là nhà thiêng đàng Amen.