Hai đứa tranh nhau cái thủ khoa ;
Tuân khoe văn hoạt, Nghị văn già[1]
Năm nay đỗ rặt phường hay chữ,
Kìa bác Lê Tuyên cũng thứ ba![2]

   
Chú thích

  1. Vũ Tuân đỗ đầu, Lê Sĩ Nghị đỗ thứ hai.
  2. Lê Tuyên, một ông sức học rất kém.