Không học vần Tây

Mợ bảo vần Tây[1] chẳng khó gì !
Cho tiền đi học để chờ thi.
Thôi thôi lạy mợ "xanh căng" lạy.[2]
Mả tổ tôi không táng bút chì !

   
Chú thích

  1. Vần Tây : chữ quốc ngữ.
  2. Xanh căng : 50 (tiếng Pháp).