Hoa mộc
của Nguyễn Trãi

Trời sinh vật vuỗn bằng người.
Nếu được thơm tho thiếu tốt tươi.
Ắt có hay đòi thửa phận.
Chẳng yêu thì chớ nữa chi cười.