Hoàng thảo - 黃草
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

黃草
黃草峽西船不歸,
赤甲山下行人稀。
秦中驛使無消息,
蜀道戈有是非。
萬裏秋風吹錦水,
誰家別淚濕羅衣。
莫愁劍閣終堪據,
聞道松州已被圍。

Hoàng thảo
Hoàng thảo hạp tây thuyền bất quy,
Xích giáp sơn hạ hành nhân hy.
Tần trung dịch sử vô tiêu tức,
Thục đạo binh qua hữu thị phi.
Vạn lý thu phong xuy Cẩm thuỷ,
Thuỳ gia biệt lệ thấp la y.
Mạc sầu Kiếm Các chung kham cứ,
Văn đạo Tùng châu dĩ bị vi.

Thác Vàng
Thác Vàng nẻo cách, vắng thuyền về,
Núi Đỏ đường qua ít khách đi.
Tin tức sứ Tần không thấy lại,
Được thua quân Thục có từng khi.
Thổi sông Gấm, gió thu man mác,
Đẫm áo là ai, lệ biệt ly.
Nghe nói châu Tùng vây đã kín,
Giữ suông Kiếm Các có ra gì.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)