Biên dịch:Hồng danh bảo sám

(Đổi hướng từ Hồng danh bảo sám)
Hồng danh bảo sám
của Vi Lâm Đạo Bái, do Wikisource dịch từ tiếng Trung Quốc

Ðại từ đại bi mẫn chúng sanh,
Ðại hỉ đại xả tế hàm thức,
Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm,
Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ.

Nam mô quy y Kim Cang Thượng sư.

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

Ngã kim phát tâm, bất vị tự cầu Nhân-Thiên phước báo, Thanh-Văn, Duyên-Giác, nãi chí Quyền thừa chư vị Bồ-tát, duy y tối thượng thừa, phát bồ đề tâm, nguyện dữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu-tam-bồ-đề.

Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết chư Phật.
Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết Tôn Pháp.
Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết Hiền Thánh Tăng.

Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

 1. Nam mô Phổ Quang Phật.
 2. Nam mô Phổ Minh Phật.
 3. Nam mô Phổ Tịnh Phật.
 4. Nam mô Ða Ma La Bạt Chiên Ðàn Hương Phật.
 5. Nam mô Chiên Ðàn Quang Phật.
 6. Nam mô Ma Ni Tràng Phật.
 7. Nam mô Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật.
 8. Nam mô nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Ðại Tinh Tấn Phật.
 9. Nam mô Ma Ni Tràng Ðăng Quang Phật.
 10. Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật.
 11. Nam mô Huệ Ðức Quang Minh Phật.
 12. Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.
 13. Nam mô Ðại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật.
 14. Nam mô Ðại Bi Quang Phật.
 15. Nam mô Từ Lực Vương Phật.
 16. Nam mô Từ Tạng Phật.
 17. Nam mô Chiên Ðàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật.
 18. Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật.
 19. Nam mô Thiện Ý Phật.
 20. Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.
 21. Nam mô Kim Hoa Quang Phật.
 22. Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.
 23. Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.
 24. Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.
 25. Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.
 26. Nam mô Bất Ðộng Trí Quang Phật.
 27. Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.
 28. Nam mô Tài Quang Minh Phật.
 29. Nam mô Trí Huệ Thắng Phật.
 30. Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật.
 31. Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.
 32. Nam mô Thế Tịnh Quang Phật.
 33. Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.
 34. Nam mô Nhựt Nguyệt Quang Phật.
 35. Nam mô Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật.
 36. Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật.
 37. Nam mô Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực Vương Phật.
 38. Nam mô Diệu Âm Thắng Phật.
 39. Nam mô Thường Quang Tràng Phật.
 40. Nam mô Quan Thế Ðăng Phật.
 41. Nam mô Huệ Oai Ðăng Vương Phật.
 42. Nam mô Pháp Thắng Vương Phật.
 43. Nam mô Tu Di Quang Phật.
 44. Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật.
 45. Nam mô Ưu Ðàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.
 46. Nam mô Ðại Huệ Lực Vương Phật.
 47. Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật.
 48. Nam mô Vô Lượng Âm Thinh Vương Phật.
 49. Nam mô Tài Quang Phật.
 50. Nam mô Kim Hải Quang Phật.
 51. Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.
 52. Nam mô Ðại Thông Quang Phật.
 53. Nam mô nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.
 54. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
 55. Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật.
 56. Nam mô Bảo Quang Phật.
 57. Nam mô Long Tôn Vương Phật.
 58. Nam mô Tinh Tấn Quân Phật.
 59. Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật.
 60. Nam mô Bảo Hỏa Phật.
 61. Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật.
 62. Nam mô Hiện Vô Ngu Phật.
 63. Nam mô Bảo Nguyệt Phật.
 64. Nam mô Vô Cấu Phật.
 65. Nam mô Ly Cấu Phật.
 66. Nam mô Dõng Thí Phật.
 67. Nam mô Thanh Tịnh Phật.
 68. Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật.
 69. Nam mô Ta Lưu Na Phật.
 70. Nam mô Thủy Thiên Phật.
 71. Nam mô Kiên Ðức Phật.
 72. Nam mô Chiên Ðàn Công Ðức Phật.
 73. Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.
 74. Nam mô Quang Ðức Phật.
 75. Nam mô Vô Ưu Ðức Phật.
 76. Nam mô Na La Diên Phật.
 77. Nam mô Công Ðức Hoa Phật.
 78. Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.
 79. Nam mô Tài Công Ðức Phật.
 80. Nam mô Ðức Niệm Phật.
 81. Nam mô Thiện Danh Xưng Công Ðức Phật.
 82. Nam mô Hồng Diệm Ðế Tràng Vương Phật.
 83. Nam mô Thiện Du Bộ Công Ðức Phật.
 84. Nam mô Ðấu Chiến Thắng Phật.
 85. Nam mô Thiện Du Bộ Phật.
 86. Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Ðức Phật.
 87. Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.
 88. Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật.

Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Ðà Phật.

Như thị đẳng, nhất thiết thế giới, chư Phật Thế Tôn, thường trụ tại thế, thị chư Thế Tôn đương từ niệm ngã!
Nhược ngã thử sanh, nhược ngã tiền sanh, tùng vô thỉ sanh tử dĩ lai, sở tác chúng tội, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy hỉ.
Nhược tháp, nhược Tăng, nhược tứ phương tăng vật, nhược tự thủ, nhược giáo tha thủ, kiến thủ tùy hỉ.
Ngũ vô gián tội, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy hỉ.
Thập bất thiện đạo, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy hỉ.
Sở tác tội chướng, hoặc hữu phú tàng, hoặc bất phú tàng, ưng đọa địa ngục, ngạ quỉ súc sanh, chư dư ác thú, biên địa, hạ tiện, cập miệt-lệ-xa, như thị đẳng xứ, sở tác tội chướng, kim giai sám hối.
Kim chư Phật Thế Tôn, đương chứng tri ngã, đương chứng tri ngã, đương ức niệm ngã, ngã phục ư chư Phật Thế Tôn tiền, tác như thị ngôn:
nhược ngã thử sanh, nhược ngã dư sanh, tằng hành bố thí, hoặc thủ tịnh giới, nãi chí thí dữ súc sanh, nhất đoàn chi tự, hoặc tu tịnh hạnh, sở hữu thiện căn, thành tựu chúng sanh, sở hữu thiện căn, tu hạnh bồ đề, sở hữu thiện căn, cập vô thượng trí, sở hữu thiện căn, nhất thiết hiệp tập, giảo kế trù lượng, giai tất hồi hướng A-nậu-đa-la tam-miệu-tam-bồ-đề;
Như quá khứ, vị lai, hiện tại chư Phật sở tác hồi hướng, ngã diệc như thị hồi hướng, chúng tội giai sám hối, chư phước tận tùy hỉ, cập thỉnh Phật công đức, nguyện thành vô thượng trí.
Khứ, lai, hiện tại Phật, ư chúng sanh tối thắng, vô lượng công đức hải, ngã kim qui mạng lễ.

Sở hữu thập phương thế giới trung,
Tam thế nhất thiết Nhân Sư Tử,
Ngã dĩ thanh tịnh thân, ngữ, ý
nhất thiết biến lễ tận vô dư,

Phổ Hiền hạnh nguyện oai thần lực,
Phổ hiện nhất thiết Như Lai tiền,
nhất thân phục hiện sát trần thân,
nhất nhất biến lễ sát trần Phật.

Ư nhất trần trung trần số Phật,
Các xử Bồ tát chúng hội trung,
Vô tận pháp giới trần diệc nhiên,
Thâm tín chư Phật giai sung mãn.

Các dĩ nhất thiết âm thinh hải
Phổ xuất vô tận diệu ngôn từ,
Tận ư vị lai nhất thiết kiếp,
Tán Phật thậm thâm công đức hải.

Dĩ chư tối thắng diệu hoa man
Kỷ nhạc đồ hương cập tán cái
Như thị tối thắng trang nghiêm cụ,
Ngã dĩ cúng dường chư Như Lai,

Tối thắng y phục tối thắng hương,
Mạc hương, thiêu hương dữ đăng chúc,
nhất nhất giai như diệu cao tụ,
Ngã tất cúng dường chư Như Lai,

Ngã dĩ quảng đại thắng giải tâm,
Thâm tín nhất thiết tam thế Phật,
Tất dĩ Phổ Hiền hạnh nguyện lực,
Phổ biến cúng dường chư Như Lai.

Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp,
Giai do vô thỉ tham, sân, si,
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,
nhất thiết ngã kim giai sám hối.

Thập phương nhất thiết chư chúng sanh,
Nhị thừa hữu học cập vô học,
nhất thiết Như Lai dữ Bồ tát,
Sở hữu công đức giai tùy hỉ.

Thập phương sở hữu thế gian đăng,
Tối sơ thành tựu Bồ đề giả,
Ngã kim nhất thiết giai khuyến thỉnh,
Chuyển ư vô thượng diệu pháp luân.

Chư Phật nhược dục thị Niết bàn,
Ngã tất chí thành nhi khuyến thỉnh,
Duy nguyện cửu trụ sát trần kiếp,
Lợi lạc nhất thiết chư chúng sanh.

Sở hữu lễ tán cúng dường phước,
Thỉnh Phật trụ thế chuyển pháp luân,
Tùy hỉ, sám hối chư thiện căn,
Hồi hướng chúng sanh cập Phật đạo.

Nguyện tương dĩ thử thắng công đức,
Hồi hướng vô thượng chơn pháp giới,
Tánh tướng Phật, Pháp cập Tăng già,
Nhị đế dung thông tam muội ấn,

Như thị vô lượng công đức hãi,
Ngã kim giai tất tận hồi hướng,
Sở hữu chúng sanh thân, khẩu, ý,
Kiến hoặc đàn báng ngã pháp đẳng,

Như thị nhất thiết chư nghiệp chướng
Tất giai tiêu diệt tận vô dư,
Niệm niệm trí châu ư pháp giới,
Quảng độ chúng sanh giai bất thối,

Nãi chí hư không thế giới tận,
Chúng sanh cập nghiệp phiền não tận,
Như thị tứ pháp quảng vô biên,
Nguyện kim hồi hướng diệc như thị.

Nam mô Ðại hạnh Phổ Hiền Bồ tát. (3 lần)

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Các giấy phép chuẩn của Wikisource đối với tác phẩm do chính các biên tập viên tự viết.

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.