Hỏi ông trời

   Ta lên ta hỏi ông trời
Trời sinh ta ở trên đời biết chi ?
   Biết chăng cũng chẳng biết gì:
Biết ngồi Thống Bảo[1], biết đi ả đầu
   Biết thuốc lá, biết chè Tầu,
Cao lâu biết vị, hồng lâu biết mùi.

   
Chú thích

  1. Thống Bảo: tên một sòng bạc của Hoa kiều