Họa vua Trùng Quang Đế

Họa vua Trùng Quang Đế
của Nguyễn Biểu

Bài này Nguyễn Biểu họa lại bài Tặng Nguyễn Biểu của vua Trùng Quang Đế.

Tiếng ngọc từ vâng trước bệ hoa,
Ngóng tai đồng-vọng thuở thi ca.
Đường mây vó ký lần lần trải,
Ải tuyết cờ mao thức thức pha.
Há một cung tên lòng chí trẻ,
Bội mười vàng sắt đúc gan già.
Hổ mình vả thiếu tài chuyên đối,
Dịch-lộ ba ngàn dám ngại xa.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.