Kìa cái đêm nay mới gọi đêm !
Mắt giương, trong bụng ngủ không thèm.
Tình này ai tỏ cho ta nhỉ ?
Tâm sự năm canh một ngọn đèn.