Chuyện giải buồn cuốn sau của Huỳnh Tịnh Của
111. — Lời nói hay (chuyện Ký viên)

111. — lời nói hay (chuyện ký viên.)

Gặp gái tốt trong nơi vắng vẻ; thấy ngàn vàng ở giữa đồng không; đụng giặc lớn trong cơn sảng sốt; nghe tin cừu nhơn lâm nguy gần chết, ấy là một cuộc thử vàng đá.

Con mắt ấy là gương soi mình, lỗ tai ấy là cũa trong thân mình, coi lắm thì gương lờ, nghe lắm thì cữa bít. Mặt ấy là sân thần, tóc ấy là hoa óc: lòng sầu thì mặt héo, óc hao thì tóc bạc. Tinh ấy là thần minh cũng là cái báu trong mình: nhọc quá thì tinh hao, dùng sức quá thì mất sáng. Các lời ấy nên để làm thuốc vệ sanh.

Có nhiều người chịu mất tiền muôn mà gả con, mà chẳng chịu tốn tiền trăm mà dạy con: Thà gắng sức một đời mà cầu lợi, chẳng thà liều nữa đời mà đọc sách; thà liều hết gia tài mà cầu mị với người quiền quí, chẳng thà bỏ một hai phân mà giúp kẻ nghèo nàn, đều bỡi bỏ qua mà không nghĩ tới.

Ông Lâm-thối-Trai lâm chung, con cháu đều quì lạy mà hỏi rằng: cha có lời gì để mà đạy chúng con. Ông Lâm-thối-Trai nói rằng: cha chẳng dạy đều chi, một dạy chúng con phải biết nhịn thua. Từ xưa các đấng anh hùng hư việc ít nhiều, đều bỡi không hay nhịn thua.