Công hàm ngày 18 tháng 10 năm 1972 của Chính phủ Hoa Kỳ

Công hàm ngày 18 tháng 10 năm 1972 của Hoa Kỳ gửi Việt Nam Dân chủ Cộng hoà  (1972) 

Trước khi đạt được thoả thuận về dự thảo Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam tháng 10 năm 1972, trong các ngày 18, 19 và 20 tháng 10 năm 1972, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã trao đổi với nhau ba bức công hàm quan trọng để thoả thuận về một số điểm trong dự thảo Hiệp định. Sau đây là Công hàm ngày 18 tháng 10 năm 1972 của Chính phủ Hoa Kỳ gửi Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà:

CÔNG HÀM CỦA HOA KỲ GỬI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Ngày 18 tháng 10 năm 1972


Tổng thống đã xem lại kỹ biên bản cuộc gặp giữa Tiến sĩ Kissinger và Bộ trưởng Xuân Thuỷ. Tổng thống đã chỉ thị là thông điệp sau đây cần nhân danh Tổng thống chuyển cho các nhà lãnh đạo Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

1- Tổng thống cho rằng Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Hoa Kỳ đã đến rất gần một sự thoả thuận. Trong khi giải quyết một cuộc chiến tranh có thời gian và cường độ như vậy không tránh khỏi các thời gian biểu phải được thỉnh thoảng điều chỉnh lại.
2- Tổng thống không thể đồng ý về một cuộc đi thăm Hà Nội của Tiến sĩ Kissinger, hoặc về một cuộc ngừng đơn phương một số hoạt động quân sự của Hoa Kỳ trừ phi trong khuôn khổ của một thoả thuận đã hoàn thành.
3- Vì sự bất đồng về điều 7 và điều 8 và vì tính chất không thoả đáng của một vài tuyên bố đơn phương của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nên thời gian một cuộc đi thăm như vậy chưa chín muồi.
4- Tổng thống cho rằng một cuộc gặp khác giữa Tiến sĩ Kissinger và Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ hoặc với bất cứ thành viên nào khác của Ban lãnh đạo Hà Nội sẽ đưa tới một sự thoả thuận trong vòng hai hoặc ba ngày.
-Ngày 22, 23 và nếu cần thì ngày 24 tháng 10 có một cuộc gặp giữa Tiến sĩ Kissinger và Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ ở Vientiane. Nơi gặp sẽ là luân phiên giữa Sứ quán Hoa Kỳ và Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
-Ngày 25 và 26 tháng 10 (hoặc ngày 26 và 27 tháng 10 tuỳ thuộc vào thời gian dài ngắn của cuộc gặp ở Vientiane) Tiến sĩ Kissinger đi Hà Nội thảo luận kế hoạch sau chiến tranh với các nhà lãnh đạo Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
-Ngày 27 hoặc 28 tháng 10, Tiến sĩ Kissinger trở về Washington.
-Ngày 28 hoặc 29 tháng 10 công bố đồng thời sự thoả thuận cuối cùng.
Thời gian biểu này có thể chậm chỉ ba hoặc bốn ngày so với kế hoạch đã định lúc đầu.
5-Nếu Vientian là nơi không thể chấp nhận đuợc, Tiến sĩ Kissinger sẽ trở lại Paris vào bất cứ ngày nào thích hợp với Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ trong tuần lễ từ 23 tháng 10. Tuy nhiên điều đó sẽ ít hiệu quả hơn.
6-Hoa Kỳ có thể sẽ chấm dứt ném bom ngày hôm trước cuộc đi thăm Hà Nội của Tiến sĩ Kissinger như đã thoả thuận giữa ông ta và Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ.
7-Như là một dấu hiệu của thiện chí, Hoa Kỳ sẽ duy trì những hạn chế ném bom hiện nay trong khi các cuộc thuơng lượng đang tiếp diễn.
8-Tổng thống muốn xác định lại ý định nghiêm chỉnh của ông để hoàn thành sự thoả thuận trong thời gian biểu mới đề nghị. Với cố gắng và hiểu biết chung, chúng ta có thể thành công.
Tiến sĩ Kissinger đã yêu cầu rằng bản dự thảo đính theo đây được chuyển đến ông Xuân Thuỷ. Bản dự thảo đó không nói lên lập trường đã được thoả thuận toàn bộ hoặc là bộ phận trong giai đoạn này của cuộc thương luợng.
Paris, ngày 18 tháng 10 năm 1972[1]

   
Chú thích

  1. Lưu Văn Lợi-Nguyễn Anh Vũ. Các cuộc đàm phán Lê Đức Thọ-Kissinger tại Paris (Phụ lục số I ). NXB Công an nhân dân. Hà Nội. 2002. trang 625-626.