Công ước Berne về Bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật

Công ước Berne về Bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật  (1979) 
hội nghị ngoại giao, do Cục bản quyền tác giả dịch
Công ước Berne về Bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật