Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2002

Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2002  (2002) 
của Quốc hội Việt Nam

Luật số 35/2002/QH10 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động đã được Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2003.

Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2006
Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2007

Mục lụcSửa đổi


Điều 2Sửa đổi

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.

Điều 3Sửa đổi

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật này.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa X, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2002./.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
(Đã ký)

Nguyễn Văn An


 

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".