Đồng hồ báo thức

Đồng hồ báo thức  (1934) 
của Phan Bội Châu

Vì sợ người ta ngủ quá say,
Liều công đánh thức cả đêm ngày.
Giờ trôi ghi nhớ mười hai tiếng,
Máy thánh thiêng liêng một sợi dây.
Chuông có hồi kêu người phải tỉnh,
Phút không khi nghỉ đất hằng xoay.
Khen cho tài ngủ dân mình nhỉ?
Reo đã bao lâu cũng kệ thây!