Đề Siêu Loại Báo Ân tự

Đề Siêu Loại Báo Ân tự - 題超類報恩寺
của Trần Nghệ Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

虹橋跨水斷人喧,
萬頃連波夾寺門。
風遞鳥聲林覺靜,
日篩竹影地無痕。
蕊香殿上金容燦,
甘露堂中法座尊。
自恨兒孫貪飽煖,
不隨沖密報深恩。

Hồng kiều khóa thủy đoạn nhân huyên,
Vạn khoảng liên ba giáp tự môn.
Phong đệ điểu thanh, lâm giác tĩnh,
Nhật si trúc ảnh địa vô ngân.
Nhị Hương điện thượng kim dung xán,
Cam Lộ đường trung pháp tọa tôn.
Tự hận nhi tôn tham bão noãn,
Bất tùy xung mật báo thâm ân.

Cầu vồng vượt qua nước, cách hẳn sự huyên náo,
Hàng muôn lớp sóng ngay sát cửu chùa.
Gió cuốn tiếng chim đi, trong rừng yên lặng,
Trúc che mặt trời, dưới đất không thấy vệt.
Trên điện Nhị Hương, kim dung rực rỡ,
Trong nhà Cam Lộ, tháp tọa tôn nghiêm.
Tự giận cho con cháu chỉ tham no ấm,
Không theo xung mật để báo đáp ơn sâu.