Tìm kiếm các tập tin trùng lắp

Tìm kiếm các bản sao y hệt với tập tin khác, theo giá trị băm của nó.