Khác biệt giữa các bản “Tác gia:Nguyễn Văn Vĩnh”

* [[Thiếu gạo ăn thừa giấy đốt]], ''Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo'' (1907)
* [[Thói tệ]], ''Đại Năm Đăng Cổ Tùng Báo'' (1907)
* [[Tiếng An-nam]], ''Đông Dương Tạp Chí'' (1914)
* [[Truyện ăn mày]], ''Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo'' (1907)