Khác biệt giữa các bản “Tác gia:Nguyễn Văn Vĩnh”

 
== Phóng sự, ký sự ==
* [[Chết vì gạo]], ''Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo'' (1907)
* [[Duy tân]], ''Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo'' (1907)
* [[Đốt pháo]], ''Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo'' (1907)
* [[Lính-tuần, lính-lệ]], ''Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo'' (1907)
* [[Ma to dỗ nhớn]], ''Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo'' (1907)
* [[Phán, ký]], ''Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo'' (1907)
* [[Thiếu gạo ăn thừa giấy đốt]], ''Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo'' (1907)
* [[Thói tệ]], ''Đại Năm Đăng Cổ Tùng Báo'' (1907)
* [[Truyện ăn mày]], ''Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo'' (1907)
 
== Tác phẩm dịch ==