Khác biệt giữa các bản “Mô đun:Ruby”

Hỗ trợ ngắt dòng
(Thêm lớp ruby)
(Hỗ trợ ngắt dòng)
character, reading)
character_idx = character_idx + 1
elseif mw.ustring.match(character, "^%s$") then
character = "<br>"
end
table.insert(result, character)