Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đầu đề”

nâng cấp
(bỏ hiện chữ "năm" phòng các trường hợp năm chỉ là xấp xỉ (thế kỷ xxx chẳng hạn))
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
(nâng cấp)
<includeonly><!--
Bắt đầu gói headerContainer
 
--><div id="headerContainer" class="ws-noexport noprint"><!--
Kiểm tra không có thông số nào bị bỏ -->{{#switch:undef!
 
Kiểm tra không có thông số nào bị bỏ
 
--><includeonly>
{{#switch:undef!
|{{{title|{{{tựa đề|undef!}}}}}}
|{{{author|{{{tác giả|undef!}}}}}}
|{{{previous|{{{trước|undef!}}}}}}
|{{{next|{{{sau|undef!}}}}}}
|{{{notes|{{{ghi chú|undef!}}}}}} = <div style="textmargin-alignright:centerauto; margin-left:auto; border-top:1px solid #CCC; border-right:1px solid #CCC; border-bottom:1px hidden transparent; border-left:1px solid #CCC; text-align:center;"><span class="error" style="font-size:90%; font-weight:bold;">lỗi bản mẫu: xin đừng bỏ các thông số trống đi (xem [[WS:BIENSOAN#Bản mẫu|cẩm nang biên soạn]] và [[Bản mẫu:Đầu đề#tài liệu sử dụng|tài liệu hướng dẫn sử dụng bản mẫu]]).</span></div>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Category:Đầu đề thiếu thông số]]|}}}}</includeonly><!--
 
Thêm thể loại để theo dõi:
Bắt đầu đầu đề ở đây --><div id="headertemplate" class="headertemplate">
-->{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Thể loại:Đầu đề thiếu thông số]]|}}<!--
{| class="headertemplate"
|-<!--
 
-->}}<!--end switch--></includeonly><!--
 
Bắt đầu phần điều hướng đầu đề
 
faux TABLE-->
<div id="navigationHeader" class="headertemplate" style="display:table; border-collapse:collapse; border-spacing:0px 0px; empty-cells:hide; border:1px solid #ACA; margin:0px auto 4px auto; width:100%;"><!--
 
faux TBODY-->
<div style="display:table-row-group; background-color:#E6F2E6;"><!--
 
faux TR-->
<div style="display:table-row;"><!--
 
faux TD left
Liên kết trang trước-->
<div class="gen_header_backlink searchaux" style="display:table-cell; text-align:left; vertical-align:middle; width:20%;"><!--
|class="gen_header_backlink" | {{#if:{{{previous|{{{trước|}}}}}}|<span id="headerprevious">←{{{previous|{{{trước}}}}}}</span>}}<!--
 
-->{{#if:{{{previous|{{{trước|}}}}}}|<span class="searchaux" id="headerprevious">←{{{previous|{{{trước}}}}}}</span>}}<!--
 
close faux TD left-->
</div><!--
 
faux TD center
Tựa trang-->
<div class="gen_header_title" style="display:table-cell; text-align:center; width:60%;"><!--
|class="gen_header_title" | '''<span id="header_title_text">{{{title|{{{tựa đề|Vô đề}}}}}}</span>''' {{#if:{{{year|{{{năm|}}}}}}|<span style="color:#999999">&nbsp;({{{year|{{{năm}}}}}})&nbsp;</span>}}<!--
 
-->'''<span id="header_title_text">{{{title|{{{tựa đề|Vô đề}}}}}}</span>''' <!--
 
Năm-->{{#if:{{{year|{{{năm|}}}}}}{{{override_year|{{{ghi đè năm|}}}}}}<!--
-->|{{#if:{{{override_year|{{{ghi đè năm|}}}}}}<!--
-->|&nbsp;({{{override_year|{{{ghi đè năm}}}}}})&nbsp;[[Thể loại:Trang bị ghi đè năm]]<!--
-->|{{đầu đề/năm<!--
-->|{{{year|{{{năm}}}}}}<!-- không thay đổi dữ liệu nhập của người dùng
-->|noprint ={{#if:{{{noyear|{{{không năm|}}}}}}|1|0}}<!-- gửi 1 nếu "không năm" được gọi và 0 nếu ngược lại
-->|nocat ={{#ifeq:{{{disambiguation|{{{định hướng|}}}}}}|có<!--
-->|1<!-- gửi 1 nếu là trang định hướng và 0 nếu không, trừ khi...
-->|{{#if:{{{noyearcat|{{{không thể loại năm|}}}}}}<!--
-->|1<!-- gửi 1 nếu "không thể loại năm" được gọi và 0 nếu ngược lại, trừ khi...
-->|{{là trang con}}<!-- trả về 1 nếu nó là trang con và 0 nếu không
-->}}<!--
-->}}<!-- nếu là 1 thì bỏ ghi thể loại; 0 thì giữ nguyên
-->}}<!-- hết phần đầu đề/năm
-->}}<!-- nếu ghi đè năm
-->}}<!--
 
Vùng tác giả
-->{{#if:{{{override_author|{{{override author|{{{ghi đè tác giả|}}}}}}}}}|<!--
 
Ghi đè tác giả
--><br /><i><span id="header_author_text" class="vcard"><span class="fn">{{{override_author|{{{override author|{{{ghi đè tác giả}}}}}}}}}</span></span></i>|<!--
 
Tác giả thôngnhư bình thường
-->{{#if:{{{author|{{{tác giả}}}}}}|<!--
 
ChénChèn ngắt dòng nếu trang *không phải* mộtlà trang đề mục
-->{{#if:{{{section|{{{phần|}}}}}}| &#32;|<br/>}}<!--
--><i>của <!--
 
Không rõ tác giả
-->{{#ifeq:{{#exprlc:{{{authoroverride_author|{{{tácoverride giả}}}}}}}}|<strong class="error">Lỗi biểu thức: Không hiểu dấu "["</strong>author|{{{author|{{{tác giả}}}}}}</i>|{{#ifeq:{{lc:{{{override_author|{{{ghi đè tác giả|{{{author|{{{tác giả|}}}}}}}}}}}}}}}}}|không rõ|<span id="header_author_text">Không rõ</span>|<!--
 
Liên kết tác giả đã xácbiết địnhvào đếnkhông tranggian tên tác gia
-->[[{{#ifexist: Tác gia:{{{author|{{{tác giả}}}}}} |<span id="header_author_text">{{{author|{{{tác giả}}}}}}</span>]]}}}}</i>}}}}<!-- chỉ cần không gian chính và dịch -->
{{#switch: {{NAMESPACENUMBER}}
| 0
| 114=[[Thể loại:Tác phẩm không tồn tại trang tác gia]]
| #default = }}<!-- end of switch -->}} [[Tác gia:{{{author|{{{tác giả}}}}}}|<span id="header_author_text" class="vcard"><span class="fn">{{{author|{{{tác giả}}}}}}</span></span>]]}}</i>}}}}<!--
 
Vùng biên tập viên - nếu cần
-->{{#if:{{{override_editor|{{{ghi đè người hiệu đính|}}}}}}{{{editor|{{{người hiệu đính|}}}}}}|<!--
 
Bắt các trường hợp đặc biệt của người hiệu đính
-->{{#switch:{{lc:{{{override_editor|{{{editor|{{{ghi đè người hiệu đính|{{{người hiệu đính}}}}}}}}}}}}}}<!--
-->| ? | không rõ=, ''không rõ người hiệu đính''[[Thể loại:Tác phẩm không rõ người hiệu đính]]<!--
-->| không được nhắc tới =, ''người hiệu đính không được nhắc tới''[[Thể loại:Tác phẩm có người hiệu đính không được nhắc tới]]<!--
 
Đổi mặc định - có người hiệu đính
-->|#default=<i>{{#if:{{{author|{{{tác giả|}}}}}}{{{override_author|{{{ghi đè tác giả|}}}}}}|,&#32;}}<!--
-->{{#if:{{{author|{{{tác giả|}}}}}}{{{override_author|{{{ghi đè tác giả|}}}}}}||{{#if:{{{section|{{{phần|}}}}}}||<br>}}}} hiệu đính <!--
 
--><span id="header_editor_text" class="vcard"><!--
--><span class="fn">{{#if:{{{override_editor|{{{ghi đè người hiệu đính|}}}}}}|{{{override_editor|{{{ghi đè người hiệu đính}}}}}}|{{#ifexist: Tác gia:{{{editor|{{{người hiệu đính}}}}}} || <!-- only required main and translation ns:-->
{{#switch: {{NAMESPACENUMBER}}
| 0
| 114=[[Thể loại:Tác phẩm không tồn tại trang tác gia]]
| #default = }}<!-- end of switch -->}}[[Tác gia:{{{editor|{{{người hiệu đính}}}}}}|{{{editor|{{{người hiệu đính}}}}}}]]}}</span></span><!--
--></i>}}<!--
-->}}<!--
 
Vùng dịch giả, nếu cần
-->{{#if:{{{override_translator|{{{ghi đè dịch giả|}}}}}}|<i>, người dịch: <span id="header_translator_text">{{{override_translator|{{{ghi đè dịch giả}}}}}}</span>|{{#if:{{{translator|{{{dịch giả|}}}}}}|{{#switch:{{lc:{{{translator|{{{dịch giả|}}}}}}}}<!--
| ? =&nbsp;([[:Thể loại:Đề nghị xóa/Không rõ dịch giả|không rõ dịch giả]])
| không rõ =, ''không rõ dịch giả''
| không được nhắc tới =, ''dịch giả không được nhắc tới''
| wikisource =<i>, người dịch: [[Wikisource:Biên dịch|<span id="header_translator_text">Wikisource</span>]]</i>{{#ifeq:{{BASEPAGENAME}}|{{PAGENAME}}|[[Thể loại:Biên dịch Wikisource]]}}
|<i>, người dịch: {{#ifeq:{{#expr:{{{translator|{{{dịch giả}}}}}}}}|<strong class="error">Lỗi biểu thức: Không hiểu dấu "["</strong>|{{{translator|{{{dịch giả}}}}}}</i>|[[Tác gia:{{{translator|{{{dịch giả}}}}}}|<span id="header_translator_text">{{{translator|{{{dịch giả}}}}}}</span>]]</i>}}
}}}}}}<!--
 
Bắt trường hợp đặc biệt của dịch giả
Liên kết trang sau
-->{{#ifswitch:{{lc:{{{sectionoverride_translator|{{{phầntranslator|}}}}}}|<br /><span id="header_section_text">{{{sectionghi đè dịch giả|{{{phầndịch giả|}}}}}}</span>}}}}}}}}<!--
-->| không được nhắc tới =, ''dịch giả không được nhắc tới''<!--
-->| wikisource =<i>, người dịch [[Wikisource:Biên dịch|<span id="header_translator_text">Wikisource</span>]]</i><!--
 
Nếu là trang gốc, thêm thể loại "Bản dịch Wikisource"
Forelink -->
-->{{#ifeq:{{BASEPAGENAME}}|{{PAGENAME}}|[[Thể loại:Bản dịch của Wikisource]]}}<!--
|class="gen_header_forelink" | {{#if:{{{next|{{{sau|}}}}}}|<span id="headernext">{{{next|{{{sau}}}}}}→</span>}}
|}<!--
 
-->| ? =&nbsp;([[:Thể loại:Đề nghị xóa/Không rõ dịch giả|không rõ dịch giả]]){{Không có thông tin dịch giả}}<!--
-->| không rõ =, ''không rõ dịch giả''{{Không có thông tin dịch giả}}<!--
 
Mặc định - có ghi dịch giả
Phần ghi chú-->
-->|#default =<i>, người dịch <!--
{| class="header_notes" style="border-collapse:collapse;"
|-
|<!--
 
Ghi đè dịch giả nếu cần
Liên kết đến các dự án liên quan (chỉ khi cần thiết)
-->{{{override_translator|{{{ghi đè dịch giả|<!--
-->{{#if:{{{wikipedia|}}}{{{commons|}}}{{{commonscat|}}}{{{wikiquote|}}}{{{wikinews|}}}{{{wiktionary|}}}{{{wikibooks|}}}{{{wikiversity|}}}{{{wikispecies|}}}{{{meta|}}}{{{portal|}}}{{{related_author|}}}{{{disambiguation|}}}|<!--
 
-->{{#ifexist: Tác gia:{{{translator|{{{dịch giả}}}}}} || <!-- only required main and translation ns:-->
-->{{Đề mục liên quan
| wikipedia = {{#switch: {{wikipedia|}NAMESPACENUMBER}}
| commons = {{{commons |}}} 0
| 114=[[Thể loại:Tác phẩm không tồn tại trang tác gia]]
| commonscat = {{{commonscat|}}}
| #default = }}<!-- end of switch -->}} [[Tác gia:{{{translator|{{{dịch giả}}}}}}|<!--
| wikiquote = {{{wikiquote|}}}
--><span id="header_translator_text" class="vcard"><span class="fn">{{{translator|{{{dịch giả}}}}}}</span></span>]]}}}}}}<!--
| wikinews = {{{wikinews|}}}
--></i>}}<!--
| wiktionary = {{{wiktionary|}}}
-->}}<!--
| wikibooks = {{{wikibooks|}}}
| wikiversity = {{{wikiversity|}}}
| wikispecies = {{{wikispecies|}}}
| meta = {{{meta|}}}
| portal = {{{portal|}}}
| related_author = {{{related_author|}}}
| disambiguation = {{{disambiguation|}}}
}}<!--
hết phần liên kết đến dự án liên quan
-->}}<!--
 
Phần mục
Liên kết viết tắt
-->{{#if:{{{shortcutsection|{{{viết tắtphần|}}}}}}|{{viết<br tắt|/><span id="header_section_text">{{{shortcutsection|{{{viết tắtphần|}}}}}}}}}}</span><!--
 
Tác giả của phần
Tham số ghi chú
-->{{#if:{{{override_contributor|{{{ghi đè người đóng góp|}}}}}}{{{contributor|{{{người đóng góp|}}}}}}|<!--
-->{{{notes|{{{ghi chú}}}}}}
--><i> by <span id="header_contributor_text" class="vcard"><!--
|}</div><includeonly><!--
--><span class="fn">{{#if:{{{override_contributor|{{{ghi đè người đóng góp|}}}}}}|{{{override_contributor|{{{ghi đè người đóng góp}}}}}}|{{#ifexist: Tác gia:{{{contributor|{{{người đóng góp}}}}}} || <!-- only required main and translation ns:-->
không rõ dịch giả -->{{#switch:{{{translator|{{{dịch giả}}}}}}
{{#switch: {{NAMESPACENUMBER}}
|?
| 0
|không rõ = {{Không có thông tin dịch giả}}
| 114=[[Thể loại:Tác phẩm không tồn tại trang tác gia]]
}}<!--
| #default = }}<!-- end of switch -->}}[[Tác gia:{{{contributor|{{{người đóng góp}}}}}}|{{{contributor|{{{người đóng góp}}}}}}]]}}</span></span><!--
trang con -->{{#ifeq:{{BASEPAGENAME}}|{{PAGENAME}}||{{#switch:1
--></i>}}<!--
 
end of section field
-->}}<!--
 
close faux TD center-->
</div><!--
 
faux TD right
Liên kết đến trang sau-->
<div class="gen_header_forelink searchaux" style="display:table-cell; text-align:right; vertical-align:middle; width:20%;">{{#if:{{{next|{{{sau|}}}}}}|<span class="searchaux" id="headernext">{{{next|{{{sau}}}}}}→</span>}}<!--
 
close faux TD right-->
</div><!--
 
close faux TR-->
</div><!--
 
close faux TBODY-->
</div><!--
 
close faux table-->
</div><!--
 
Phần ghi chú
 
faux TABLE-->
<div id="navigationNotes" class="header_notes searchaux" style="display:table; border-collapse:collapse; border-spacing:0px 0px; empty-cells:hide; border-bottom:1px solid #A0A0A0; font-size:0.90em; line-height:1.4; margin:0px auto 4px auto; width:100%;"><!--
 
faux TBODY-->
<div style="display:table-row-group; background-color:#FAFAFF;"><!--
 
faux TR-->
<div style="display:table-row;"><!--
 
faux TD-->
<div class="searchaux" style="display:table-cell;"><!--
 
kiểm tra nếu trang có liên kết đến Wikidata (#ifeq)
-->{{#ifeq:{{#invoke:Wikibase|id}}|no entity<!--
 
nếu trang không có liên kết đến Wikidata, chỉ hiện các dự án liên quan nếu có ít nhất một tham số được điền
-->|{{#if:<!--
-->{{{disambiguation|{{{định hướng|}}}}}}<!--
-->{{{edition|{{{ấn bản|}}}}}}<!--
-->{{{portal|{{{chủ đề|}}}}}}<!--
-->{{{related_author|{{{tác gia liên quan|}}}}}}<!--
-->{{{wikipedia|}}}<!--
-->{{{commons|}}}<!--
-->{{{commonscat|}}}<!--
-->{{{wikiquote|}}}<!--
-->{{{wikinews|}}}<!--
-->{{{wiktionary|}}}<!--
-->{{{wikibooks|}}}<!--
-->{{{wikilivres|}}}<!--
-->{{{wikidata|}}}<!--
-->{{{wikivoyage|}}}<!--
-->{{{wikiversity|}}}<!--
-->{{{wikispecies|}}}<!--
-->{{{meta|}}}<!--
 
-->|<!--
 
-->{{Đề mục liên quan<!--
-->| định hướng = {{{disambiguation|{{{định hướng|}}}}}}<!--
-->| ấn bản = {{{edition|{{{ấn bản|}}}}}}<!--
-->| chủ đề = {{{portal|{{{chủ đề|}}}}}}<!--
-->| tác gia liên quan = {{{related_author|{{{tác gia liên quan|}}}}}}<!--
-->| wikipedia = {{{wikipedia|}}}<!--
-->| commons = {{{commons|}}}<!--
-->| commonscat = {{{commonscat|}}}<!--
-->| wikiquote = {{{wikiquote|}}}<!--
-->| wikinews = {{{wikinews|}}}<!--
-->| wiktionary = {{{wiktionary|}}}<!--
-->| wikibooks = {{{wikibooks|}}}<!--
-->| wikilivres = {{{wikilivres|}}}<!--
-->| wikidata = {{{wikidata|}}}<!--
-->| wikivoyage = {{{wikivoyage|}}}<!--
-->| wikiversity = {{{wikiversity|}}}<!--
-->| wikispecies = {{{wikispecies|}}}<!--
-->| meta = {{{meta|}}}<!--
-->}}<!--
 
-->}}<!--
 
nếu trang có liên kết đến Wikidata, luôn hiện phần đề mục liên quan
-->{{Đề mục liên quan<!--
-->| định hướng = {{{disambiguation|{{{định hướng|}}}}}}<!--
-->| ấn bản = {{{edition|{{{ấn bản|}}}}}}<!--
-->| chủ đề = {{{portal|{{{chủ đề|}}}}}}<!--
-->| tác gia liên quan = {{{related_author|{{{tác gia liên quan|}}}}}}<!--
-->| wikipedia = {{{wikipedia|}}}<!--
-->| commons = {{{commons|}}}<!--
-->| commonscat = {{{commonscat|}}}<!--
-->| wikiquote = {{{wikiquote|}}}<!--
-->| wikinews = {{{wikinews|}}}<!--
-->| wiktionary = {{{wiktionary|}}}<!--
-->| wikibooks = {{{wikibooks|}}}<!--
-->| wikilivres = {{{wikilivres|}}}<!--
-->| wikidata = {{{wikidata|}}}<!--
-->| wikivoyage = {{{wikivoyage|}}}<!--
-->| wikiversity = {{{wikiversity|}}}<!--
-->| wikispecies = {{{wikispecies|}}}<!--
-->| meta = {{{meta|}}}<!--
-->}}<!--
 
kết #ifeq
-->}}<!--
 
Liên kết tắt
-->{{#if:{{{shortcut|{{{viết tắt|}}}}}}|{{Viết tắt|{{{shortcut|{{{viết tắt}}}}}}}}}}<!--
 
Chi chú trong tham số
-->{{{notes|{{{ghi chú}}}}}}<!--
 
close faux TD-->
</div><!--
 
close faux TR-->
</div><!--
 
close faux TBODY-->
</div><!--
 
close faux TABLE-->
</div><!--
 
END OF VISIBLE TEMPLATE
 
MICROFORMAT DATA-->
<includeonly><div id="ws-data" class="ws-noexport" style="display:none; speak:none;"><!--
 
--><span id="ws-article-id">{{{{{|safesubst:}}}PAGEID}}</span><!--
 
--><span id="ws-title">{{{title|{{{tựa đề|}}}}}}{{#if:{{{section|{{{phần|}}}}}}|&#32;— ''{{{section|{{{phần}}}}}}''}}</span><!--
 
-->{{#if:{{{author|{{{tác giả|}}}}}}{{{override_author|{{{ghi đè tác giả|}}}}}}<!--
-->|<span id="ws-author"><!--
-->{{#if:{{{override_author|{{{ghi đè tác giả|}}}}}}<!--
-->|{{{override_author|{{{ghi đè tác giả}}}}}}<!--
-->|{{{author|{{{tác giả}}}}}}<!--
-->}}<!--
--></span><!--
-->|<!--
-->}}<!--
 
 
-->{{#if:{{{translator|{{{dịch giả|}}}}}}{{{override_translator|{{{ghi đè dịch giả|}}}}}}<!--
-->|<span id="ws-translator"><!--
-->{{#if:{{{override_translator|{{{ghi đè dịch giả|}}}}}}<!--
-->|{{{override_translator|{{{ghi đè dịch giả}}}}}}<!--
-->|{{{translator|{{{dịch giả}}}}}}<!--
-->}}<!--
--></span><!--
-->|<!--
-->}}<!--
 
 
-->{{#if:{{{year|{{{năm|}}}}}}{{{override_year|{{{ghi đè năm|}}}}}}<!--
-->|<span id="ws-year"><!--
-->{{#if:{{{override_year|{{{ghi đè năm|}}}}}}<!--
-->|{{{override_year|{{{ghi đè năm}}}}}}<!--
-->|{{{year|{{{năm}}}}}}<!--
-->}}<!--
--></span><!--
-->|<!--
-->}}<!--
 
END OF MICROFORMAT DATA-->
</div><!--
 
Trang con
-->{{#ifeq:{{BASEPAGENAME}}|{{PAGENAME}}||{{#switch:1
|{{#ifexist:{{#rel2abs:../}}|1}}
|{{#ifexist:{{#rel2abs:../../}}|1}}
}}}}<!--
 
Thể loại:
theo dõi các trang sử dụng ghi đè tác giả-->{{#if:{{{override_author|{{{ghi đè tác giả|}}}}}}|[[Category:Các trang có ghi đè tác giả]]}}<!--
-->{{#if:{{{categories|{{{thể loại|}}}}}}
 
|<!-- Thay các chuỗi kết thúc bằng dấu / bằng một định nghĩa thể loại.
Không bao gồm chuỗi cuối vì chúng tôi chỉ thêm dấu / vào chuỗi nhập.
-->{{#invoke:String|replace|{{{categories|{{{thể loại}}}}}}/|([^/]+)/*|[[Thể loại:%1]]||plain=false }}<!--
 
-->}}<!--
 
Theo dõi xem trang có ghi đè tác giả không
-->{{#if:{{{override_author|{{{ghi đè tác giả|}}}}}}|[[Thể loại:Các trang có ghi đè tác giả]]}}<!--
 
Theo dõi xem trang có ghi người đóng góp không
-->{{#if:{{{contributor|{{{người đóng góp|}}}}}}|[[Thể loại:Trang có người đóng góp]]}}<!--
 
Theo dõi xem trang có ghi ghi đè người đóng góp không
-->{{#if:{{{override_contributor|{{{ghi đè người đóng góp|}}}}}}|[[Thể loại:Trang có ghi đè người đóng góp]]}}<!--
 
Theo dõi trang không ghi tác giả
-->{{#ifeq:{{lc:{{{override_author|{{{author|{{{ghi đè tác giả|{{{tác giả|}}}}}}}}}}}}}}|không rõ|[[Thể loại:Văn kiện vô danh]]}}<!--
 
Theo dõi trang dùng viết tắt
-->{{#if:{{{shortcut|{{{viết tắt|}}}}}}|[[Thể loại:Trang không gian chính có viết tắt]]}}<!--
 
Theo dõi trang có dùng tùy chọn ghi đè năm không
-->{{#if:{{{override_year|{{{ghi đè năm|}}}}}}|[[Thể loại:Trang có ghi đè năm]]}}<!--
-->{{#if:{{{noyear|{{{không năm|}}}}}}|[[Thể loại:Trang dùng không năm]]}}<!--
-->{{#if:{{{noyearcat|{{{không thể loại năm|}}}}}}|[[Thể loại:Trang dùng không thể loại năm]]}}<!--
 
END OF NON-VISIBLE CONTENT
--></includeonly><!--
 
End headerContainer wrapper-->
</div><!--
 
--><noinclude>
theo dõi các trang sử dụng hack để kiểm tra liên kết bẩn -->{{#switch:<strong class="error">Lỗi biểu thị: Không hiểu dấu "["</strong>
<!--[[Thể loại:Ẩn khi in]]-->
|{{#expr:{{{author|{{{tác giả}}}}}}}}
|{{#expr:{{{translator|{{{dịch giả}}}}}}}} = [[Category:Trang sử dụng hack ở vùng tác giả]]
}}{{#ifeq:{{lc:{{{override_author|{{{author|{{{ghi đè tác giả|{{{tác giả|}}}}}}}}}}}}}}|không rõ|[[Category:Văn kiện vô danh]]}}
{{#if:{{{year|{{{năm|}}}}}}|[[Category:Tác phẩm {{{year|{{{năm}}}}}}]]}}
</includeonly><noinclude>
[[Category:Ẩn khi in]]
{{documentation}}
</noinclude>