Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đầu đề”

không có tóm lược sửa đổi
<includeonly><!--
<!-- kiểm tra không có thông số nào bị bỏ --><includeonly>{{#switch:undef!
 
<!-- kiểmKiểm tra không có thông số nào bị bỏ --><includeonly>{{#switch:undef!
|{{{title|{{{tựa đề|undef!}}}}}}
|{{{author|{{{tác giả|undef!}}}}}}
|{{{previous|{{{trước|undef!}}}}}}
|{{{next|{{{sau|undef!}}}}}}
|{{{notes|{{{ghi chú|undef!}}}}}} = <div style="text-align:center; border:1px solid #CCC;"><span class="error" style="font-size:0.9em90%; font-weight:bold;">'''lỗi tiêu bản mẫu: xin đừng bỏ các thông số trống đi (xem [[WS:VANPHONGBIENSOAN#TiêuBản bảnmẫu|cẩm nang vềbiên văn phongsoạn]] và [[TiêuBản bảnmẫu:Đầu đề#tài liệu sử dụng|tài liệu hướng dẫn sử dụng tiêu bản mẫu]]).'''</span></div> {{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Category:Đầu đề thiếu thông số]]|}}}}</includeonly><!--
 
{| class="headertemplate" id="headertemplate"
Bắt đầu đầu đề ở đây --><div id="headertemplate" class="headertemplate">
|-
{| class="headertemplate" id="headertemplate"
|class="header_backlink" | {{#if:{{{previous|{{{trước|}}}}}}|<span id="headerprevious">←{{{previous|{{{trước}}}}}}</span>}}
|-<!--
|class="header_title" | '''<span id="header_title_text">{{{title|{{{tựa đề|Vô đề}}}}}}</span>''' <!--
 
-->{{#if:{{{override_author|{{{ghi đè tác giả|}}}}}}|<br /><i><span id="header_author_text">{{{override_author|{{{ghi đè tác giả}}}}}}</span></i>|{{#if:{{{author|{{{tác giả}}}}}}|{{#if:{{{section|{{{phần|}}}}}}| |<br/>}}<i>của {{#ifeq:{{#expr:{{{author|{{{tác giả}}}}}}}}|<strong class="error">Lỗi biểu thức: Không hiểu dấu "["</strong>|{{{author|{{{tác giả}}}}}}</i>|{{#ifeq:{{lc:{{{override_author|{{{ghi đè tác giả|{{{author|{{{tác giả|}}}}}}}}}}}}}}|không rõ|<span id="header_author_text">Không rõ</span>|[[Tác gia:{{{author|{{{tác giả}}}}}}|<span id="header_author_text">{{{author|{{{tác giả}}}}}}</span>]]}}}}</i>}}}}<!--
Liên kết trang trước-->
-->{{#if:{{{year|{{{năm|}}}}}}|<span style="color:#999999">, năm {{{year|{{{năm}}}}}}</span>}}<!--
|class="header_backlinkgen_header_backlink" | {{#if:{{{previous|{{{trước|}}}}}}|<span id="headerprevious">←{{{previous|{{{trước}}}}}}</span>}}<!--
 
Tựa trang-->
|class="header_titlegen_header_title" | '''<span id="header_title_text">{{{title|{{{tựa đề|Vô đề}}}}}}</span>''' {{#if:{{{year|{{{năm|}}}}}}|<span style="color:#999999">&nbsp;(năm {{{year|{{{năm}}}}}})&nbsp;</span>}}<!--
 
Vùng tác giả
-->{{#if:{{{override_author|{{{ghi đè tác giả|}}}}}}|<!--
 
Ghi đè tác giả
--><br /><i><span id="header_author_text">{{{override_author|{{{ghi đè tác giả}}}}}}</span></i>|<!--
 
Tác giả thông thường
-->{{#if:{{{author|{{{tác giả}}}}}}|<!--
 
Chén ngắt dòng nếu trang *không có* một đề mục
-->{{#if:{{{section|{{{phần|}}}}}}| |<br/>}}<!--
--><i>của <!--
 
Không rõ tác giả
-->{{#if:{{{override_author|{{{ghi đè tác giả|}}}}}}|<br /><i><span id="header_author_text">{{{override_author|{{{ghi đè tác giả}}}}}}</span--></i>|{{#if:{{{author|{{{tác giả}}}}}}|{{#if:{{{section|{{{phần|}}}}}}| |<br/>}}<i>của {{#ifeq:{{#expr:{{{author|{{{tác giả}}}}}}}}|<strong class="error">Lỗi biểu thức: Không hiểu dấu "["</strong>|{{{author|{{{tác giả}}}}}}</i>|{{#ifeq:{{lc:{{{override_author|{{{ghi đè tác giả|{{{author|{{{tác giả|}}}}}}}}}}}}}}|không rõ|<span id="header_author_text">Không rõ</span>|[[Tác gia:{{{author|{{{tác giả}}}}}}|<span id="header_author_text">{{{author|{{{tác giả}}}}}}</span>]]}}}}</i>}}}}<!--
 
Liên kết tác giả đã xác định đến trang tác gia
-->[[Tác gia:{{{author|{{{tác giả}}}}}}|<span id="header_author_text">{{{author|{{{tác giả}}}}}}</span>]]}}}}</i>}}}}<!--
 
Vùng dịch giả, nếu cần
-->{{#if:{{{override_translator|{{{ghi đè dịch giả|}}}}}}|<i>, người dịch: <span id="header_translator_text">{{{override_translator|{{{ghi đè dịch giả}}}}}}</span>|{{#if:{{{translator|{{{dịch giả|}}}}}}|{{#switch:{{lc:{{{translator|{{{dịch giả|}}}}}}}}
| ? =&nbsp;([[:Thể loại:Đề nghị xóa/Không rõ dịch giả|không rõ dịch giả]])
|<i>, người dịch: {{#ifeq:{{#expr:{{{translator|{{{dịch giả}}}}}}}}|<strong class="error">Lỗi biểu thức: Không hiểu dấu "["</strong>|{{{translator|{{{dịch giả}}}}}}</i>|[[Tác gia:{{{translator|{{{dịch giả}}}}}}|<span id="header_translator_text">{{{translator|{{{dịch giả}}}}}}</span>]]</i>}}
}}}}}}<!--
 
-->{{#if:{{{section|{{{phần|}}}}}}|<br /><span id="header_section_text">{{{section|{{{phần|}}}}}}</span>}}
Liên kết trang sau
|class="header_forelink" | {{#if:{{{next|{{{sau|}}}}}}|<span id="headernext">{{{next|{{{sau}}}}}}→</span>}}
-->{{#if:{{{yearsection|{{{nămphần|}}}}}}|<br /><span styleid="color:#999999header_section_text">, năm {{{yearsection|{{{nămphần|}}}}}}</span>}}<!--
|}
 
{| class="header_notes"
Forelink -->
|class="header_forelinkgen_header_forelink" | {{#if:{{{next|{{{sau|}}}}}}|<span id="headernext">{{{next|{{{sau}}}}}}→</span>}}
|}<!--
 
 
Phần ghi chú-->
{| class="header_notes" style="border-collapse:collapse;"
|-
|<!--
2.795

lần sửa đổi