Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Quy định cấm”

Đặc biệt nghiêm cấm việc cấm thành viên theo lời tự yêu cầu để nghỉ Wiki hoặc để ra đi. Bảo quản viên cũng không nên thử tự cấm mình trừ khi họ sử dụng IP tĩnh vì kết quả [[w:Wikipedia:Tự động cấm|"tự động cấm"]] có thể ảnh hưởng đến các thành viên khác.
 
== Hướng dẫn dành cho bảo quản viên ==
== Instructions to admins ==
=== HowCách tocấm blockthành viên ===
Bảo quản viên vào trang [[Đặc biệt:Trang đặc biệt|Các trang đặc biệt]] và bấm vào liên kết "Cấm thành viên/địa chỉ IP". Liên kết này dẫn tới trang [[Đặc biệt:Cấm IP]], trang này sẽ hướng dẫn thêm. Cũng có thể truy cập Đặc biệt:Cấm IP thông qua liên kết [cấm] xuất hiện bên cạnh mỗi thành viên không đăng nhập trong trang [[Đặc biệt:Thay đổi gần đây|thay đổi gần đây]].
Sysops may go to [[Special:Specialpages|Special pages]] and select the "Block a user/IP address" link. This takes them to [[Special:Blockip]], which has further instructions. Special:Blockip is also accessible via the [block] link that appears next to each non-logged in user on [[Special:Recentchanges|recent changes]].
 
"Lý do" mà bảo quản viên ghi vào sẽ hiển thị đối với thành viên bị cấm khi họ cố gắng sửa đổi, đồng thời xuất hiện trong [[Đặc biệt:Nhật trình/block|nhật trình cấm]] và [[Đặc biệt:Danh sách cấm|danh sách cấm]]. Nếu không có lý do rõ ràng, hoặc cần nhiều hơn một dòng để giải thích lệnh cấm, bảo quản viên có thể ghi lại lệnh cấm tại trang [[WS:TNCBQV|tin nhắn cho bảo quản viên]].
The "reason" that the administrator fills in will be displayed to the blocked user when he attempts to edit, as well as appearing in the [[Special:Log/block|block log]] and the [[Special:Ipblocklist|block list]]. If it is not for an obvious reason, or if more than one line is needed to explain the block, the administrator may record the block at the [[Wikisource:administrator's noticeboard|administrator's noticeboard]].
 
Thành viên sẽ được thông báo về lệnh cấm trên trang thảo luận của họ. Bằng cách này, các biên tập viên khác sẽ biết rằng thành viên đó bị cấm, và sẽ không chờ đợi hồi âm các ý kiến trên trang thỏa luận. Trong một số trường hợp, một IP có thể được chia sẻ bởi các bảo quản viên yêu cầu được thông báo trước khi đặt lệnh cấm họ (để họ có thể hoàn thành công việc bảo quản mà họ đang thực hiện). Vì lý do này, cần kiểm tra trang thảo luận của IP khi các yêu cầu như vậy được đưa ra.
Users should be notified of blocks on their talk pages. That way, other editors will be aware that the user is blocked, and will not expect responses to talk page comments. In some cases, an IP may be shared by administrators who request they be notified before blocks are placed on them (so that they may finish any administrative work they are doing). For this reason, it is advisable to check the user talk page of the IP where any such request will be listed.
 
=== Expiry times and application ===
26.589

lần sửa đổi