Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Quy định cấm”

Thành viên có thể bị cấm do '''liên tục''' vi phạm quy định sau khi đã được cảnh báo rằng họ đang vi phạm. Các lệnh cấm này sẽ được thông báo trên trang [[WS:TNCBQV|tin nhắn cho bảo quản viên]].
 
== EffectsẢnh ofhưởng beingcủa blockedlệnh cấm ==
Thành viên bị cấm và địa chỉ IP vẫn có thể xem được mọi trang ở Wikisource, nhưng liên kết "Sửa đổi trang này" sẽ dẫn đến trang "[[MediaWiki:Blockedtext|Thành viên bị cấm]]" giải thích lý do cấm và cung cấp thông tin về cách yêu cầu bỏ cấm. Trang này chứa cả thông báo "lý do" của bảo quản viên đã đặt lệnh cấm. Liên kết và bản mẫu được hiển thị bình thường trong phần "lý do".
Blocked users and a IP addresses can still see all Wikisource pages, but the "Edit this page" link brings up a "[[MediaWiki:Blockedtext|User is blocked]]" page which explains the reason behind the block and gives information on how to request unblocking. This page includes the "reason" message supplied by the administrator who placed the block. Links and template includes all work as normal in the "reason" section.
 
Thời hạn cấm tùy thuộc vào thời gian hết hạn được thiết lập khi cấm, có thể là "không xác định" hoặc "vô hạn" (tức là cho đến khi được bỏ cấm).
The duration of the block depends on the expiry time that was entered at the time of the block, which may be "indefinite" or "infinite" (ie, until explicitly unblocked).
 
Khi một thành viên bị cấm cố gắng sửa đổi, IP mà thành viên đó dùng để sửa đổi sẽ bị "tự động cấm", do đó thành viên không thể thực hiện sửa đổi vô danh hoặc dưới một tên thành viên khác. Có một biến hết hạn tự động cấm nội bộ, được đặt là 24 giờ, có nghĩa là khi một thành viên bị cấm vô thời hạn, IP của họ sẽ được tự động bỏ cấm trong vòng 24 giờ sau lần cuối cùng thành viên đó truy cập trang.
When a blocked user attempts to edit, the IP from which he or she is editing is "autoblocked", so that the user may not make the same edit anonymously or under a different user name. There is an internal autoblock expiry time variable, which is set to 24 hours, meaning that when a username is blocked indefinitely, their IP will be automatically unblocked 24 hours after he or she last accessed a page.
 
Đối với bảo quản viên và hành chính viên, lệnh cấm cũng hạn chế khả năng lùi sửa, xóa và phục hồi trang, khóa và mở khóa trang. Họ vẫn có thể cấm và bỏ cấm, và hành chính viên vẫn có thể phong cấp bảo quản viên cho thành viên khác.
For admins and bureaucrats, being blocked also restricts their ability to use rollback, to delete and undelete pages, and to protect and unprotect pages. They can still add and remove blocks, and bureaucrats can still make someone a sysop.
 
== Accidental blocks ==
26.593

lần sửa đổi