Quản lý sách

Bộ tạo sách đang có sự thay đổi

Do những vấn đề nghiêm trọng với hệ thống đang có, Bộ tạo sách sẽ không còn hỗ trợ lưu sách thành tập tin PDF nữa.

Tải về từng trang một

Trong khi tính năng tạo PDF của Bộ tạo sách đang được tắt, bạn có thử Tải về PDF trong thanh công cụ bên trái tại các bài viết.

Cập nhật
Sách trống
Gõ vào tên chương mới Gõ vào tên chương mới Bạn có chắc muốn xóa hẳn sách của bạn?

Đặt sách in

Mua một cuốn sách in từ bên cộng tác in-theo-yêu-cầu:

Tải về

Để tải sách về, hãy chọn định dạng rồi nhấn nút.