Wikisource:Hiệu đính của Tháng – Theo ngôn ngữ khác