Các loài vật phải bệnh dịch hạch – Theo ngôn ngữ khác