Bò cái, dê cái, cừu cái lập hội với Sư-tử – Theo ngôn ngữ khác