Mở trình đơn chính

Wikisource β

Lịch sử trang

ngày 13 tháng 7 năm 2010

ngày 18 tháng 1 năm 2010

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  05:18

  +685

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  04:53

  -2.638

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  04:52

  +1.953

ngày 27 tháng 9 năm 2009

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  11:38

  -2.479

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  11:36

  +2.479

ngày 18 tháng 9 năm 2009

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  17:51

  -2.741

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  17:50

  +2.741

ngày 12 tháng 9 năm 2009

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:19

  -4.277

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:18

  +4.277

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  10:23

  -28

ngày 7 tháng 9 năm 2009

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:52

  +713

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  15:51

  -2.931

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:49

  +2.218

ngày 28 tháng 8 năm 2009

ngày 25 tháng 8 năm 2009

ngày 24 tháng 8 năm 2009

ngày 22 tháng 8 năm 2009

ngày 27 tháng 6 năm 2009

ngày 19 tháng 11 năm 2008

ngày 29 tháng 8 năm 2008

ngày 9 tháng 8 năm 2008

ngày 8 tháng 9 năm 2007

ngày 1 tháng 9 năm 2007

ngày 28 tháng 5 năm 2007

ngày 17 tháng 12 năm 2006

ngày 2 tháng 7 năm 2006

ngày 28 tháng 6 năm 2006

ngày 13 tháng 6 năm 2006

ngày 9 tháng 6 năm 2006

ngày 8 tháng 6 năm 2006

50 cũ hơn