Đậu thuyền dưới chùa Thiên Mụ, đụng trời mưa

Đậu thuyền dưới chùa Thiên Mụ, đụng trời mưa  (1937) 
của Phan Bội Châu

Một ông già một chiếc thuyền con,
Đầu chẳng vui gì cũng chẳng buồn.
Bầu bạn với trời trên mặt nước,
Láng giềng cùng Phật dưới sườn non.
Gió năm ba trận ngang rồi dọc,
Trăng một vài hôm khuyết lại tròn.
Đụng nhịp thình lình, mừng đáo để:
Sau cơn can hạn chốc mưa dồn.